26 C
Hong Kong

Related tags

Latest

Latest

Latest

More From Hit Consultant Media

【收入數據】疫情下最新入息中位數比上季多1千元!邊個行業搵得最多?

新冠肺炎疫情下,整體經濟受到衝擊而轉差。除失業率外,早前政府統計處發布每季一次《綜合住戶統計調查按季統計報告》,當中「全港就業人士入息中位數」亦為一眾打工仔關注焦點。根據最新2020年第一季(1月至3月)數據,香港打工仔每月就業收入中位數(不包括外籍家庭傭工)為20,000元,比上一季增加1,000元。 約過半打工仔月薪少於兩萬 目前全港就業人數有3,386,300人,月入中位數為20,000元。每月就業收入中位數是指每月就業收入平均值,代表全港有一半就業人士的收入高於此數字,其餘一半就業人士收入則低於中位數。如果以20,000元作為一個分水嶺,香港有近半打工仔(49.4%)月薪少於2萬元,而月薪逾10萬的打工仔有12.5萬人,只佔整體3.7%,較上季上升0.9%。 每月就業收入,佔就業人口百分比 月入 百分比 人數 10,000至19,999元 36.1%  1,222,454人 20,000至29,999元 19.8% 670,487人 30,000至39,999元 10.4%  352,175人 40,000至59,999元 10.1% 342,016人 60,000至79,999元 4.4%  148,997人 80,000至99,999元 2.2% 74,498人 100,000元或以上 3.7% 125,293人 35歲至44歲收入最高 男女入息中位數差距收窄  35至44歲的年齡組別收入中位數最高,達25,000元,比上季高2,200元。最低是15至24歲,僅14,000元。如果以性別作區分,男性月入中位數同為20,000元,與上季數字一樣,女性收入則較上季大增1,100元至17,500元,兩者現時相差2,500元,有所收窄。 2020第一季Q1按年齡及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數(不包括外籍家庭傭工) 年齡組別 男 女 男女合計 15至24歲 $14,500 $13,500 $14,000 25至34歲 $20,000 $20,000 $20,000 35至44歲 $26,000 $21,200 $25,000 45至54歲 $24,000 $17,000 $20,000 55至59歲 $20,000 $14,800 $18,000 60歲或以上 $15,000 $10,800 $13,000 合計 $20,000 $17,500 $20,000   行業薪酬走勢方面,平均人工第2高行業是「公共行政、社會及個人服務」,每月就業中位數為22,900元。至於人工最低行業則為「零售、住宿及膳食服務」,每月僅有14,000元,明顯低於其他。現時法定最低工資為每小時37.5元。就僱主備存僱員的總工作時數紀錄的金額上限則為每月15,300元。至於港人工時中位數為40小時 ,當中最高就業工時中位數行業為「零售、住宿及膳食服務」及「公共行政、社會及個人服務」,每週平均工時同為45小時。不過兩者每周工時中位數一樣,但平均收入相差達8,900元。若大家對自己人工水平有疑問,也可利用 最低工資參考計算機 自行計算。 2020第一季Q1按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數 按行業及性別劃分 男 女 男女合計 製造 $21,000 $16,000 $20,000 建造 $20,000 $17,000 $20,000 進出口貿易及批發 $25,000 $18,500 $20,000 零售、住宿及膳食服務 $16,000 $12,300 $14,000 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 $20,000 $20,000 $20,000 金融、保險、地產、專業及商用服務 $24,700 $20,000 $21,200 公共行政、社會及個人服務 $26,000 $20,000 $22,900 其他行業 $26,500 $20,000 $25,000

ADVERTISMENT